Statut EG

(organizační řád)

I. Základní ustanovení:

1.1. Elektrotechnické grémium (dále jen „EG“) je spolek nezapsaný ve veřejném rejstříku – bez vlastní právní subjektivity, který sdružuje elektrotechnické spolky, významné subjekty na poli vzdělávání elektrotechnické veřejnosti a významné elektrotechnické osobnosti.

1.2. EG bylo založeno 20. 1. 2015 na prvním (ustavujícím) zasedání konaném v Praze.

1.3. Hlavním cílem EG je vytvoření platformy pro jednání mezi svými členy za účelem rozvoje elektrotechniky a dalšího prosazování přijatých usnesení.

1.4. Členství v EG je dobrovolné, není vázáno na jakékoliv členské poplatky.

1.5. EG je samostatným a nezávislým spolkem.

1.6. EG je připraveno v případě zájmu HK ČR plnit úlohu poradního orgánu představenstva a prezidenta HK ČR, stejně jako úlohu pracovní skupiny Živnostenské sekce HK ČR pro oblast elektrotechniky.

1.7. Je-li členem EG autorizované živnostenské společenstvo HK ČR pro oblast elektrotechniky, je tento autorizovaný subjekt povinen usnesení EG navrhovat a prosazovat při jednáních na HK ČR.

1.8. EG a jeho členové deklarují svoji otevřenost k jednáním s jakýmkoliv subjektem, obzvláště s orgány státní správy a orgány státního dozoru.

1.9. EG nevytváří žádný sekretariát ani nevolí ze svého středu vedení, EG působí na bázi společného kolektivního rozhodování.

 

II. Členství:

2.1. Členem EG (dále jen „členové“) se může stát:

   • spolek elektrotechnického zaměření nebo jehož velká část členů má elektrotechnické zaměření, který disponuje minimálně 50 členy a je zapsán minimálně 12 měsíců ve veřejném rejstříku (spolkovém rejstříku) nebo prokazatelně vyvíjí svoji činnost déle než 5 let (dále jen „spolek“),

   • elektrotechnický vzdělávací subjekt, který soustavně vyvíjí svoji činnost minimálně 12 měsíců a ročně proškolí minimálně 250 elektrotechniků (dále jen „subjekt“),

   • významná osobnost působící na poli elektrotechniky (dále jen „osobnost“).

2.2. Žadatel o členství v EG podá písemnou přihlášku podepsanou statutárním zástupcem spolku, subjektu nebo osobnosti prostřednictvím kteréhokoliv člena EG. Člen EG předloží tuto písemnou přihlášku na nejbližším jednání EG nebo tuto skutečnost oznámí elektronicky ostatním členům. Členství v EG vzniká odsouhlasením přijetí nového člena EG jeho stávajícími členy. Hlasování může být provedeno na jednání nebo prostřednictvím elektronické komunikace. Pro hlasování o přijetí nového člena EG platí obecná ustanovení o hlasování v rámci EG.

2.3. Za elektrotechnický spolek či vzdělávací subjekt jsou jmenováni 2 stálí zástupci, kteří se mohou nechat zastoupit v případě nemožnosti zúčastnit se zasedání.

2.4. Členství významné osobnosti není zastupitelné.

2.5. Každý člen má hlasovací právo.

2.6. Každý člen disponuje jedním hlasem, je-li člen zastoupen dvěma osobami mají tyto osoby pouze jeden společný hlas (v rámci spolku nebo subjektu musí být dosažena dohoda o společném stanovisku).

2.7. Každý člen má právo kdykoliv zrušit členství, zrušení členství oznámí písemně kterémukoliv členovi, který toto oznámí na nejbližším jednání a zároveň tuto informaci bezodkladně sdělí všem členům elektronicky.

 

III. Hlasování:

3.1. V případě, že je zapotřebí v rámci EG provést hlasování řídí se EG principem hledání shody. V rámci prvního hlasování o dané věci je dané hlasování úspěšné, pokud se pro danou věc vysloví všichni přítomní členové nebo všichni členové hlasování prostřednictvím elektronických prostředků. Pokud je hlasování neúspěšné – tj. pro návrh není 100% přítomných nebo elektronicky hlasujících členů, nastává období hledání shody, které by nemělo být delší než 30 dní, po němž je hlasování opakováno. Návrh je v rámci druhého hlasování přijat, pokud se pro návrh vysloví alespoň 75% přítomných členů nebo 75% členů hlasujících prostřednictvím elektronických prostředků.

3.2. Hlasování je platné, pokud informace o jednání byla rozeslána všem členům na jejich e-mailové adresy, které oni sami sdělili jako kontaktní adresy. V případě, že se jednalo o hlasování prostřednictvím elektronických prostředků, je jednání platné, pokud informace o hlasování byla zaslána všem členům na jejich e-mailové adresy, které oni sami sdělili jako kontaktní adresy a pro hlasování byla stanovena lhůta minimálně sedmi kalendářních dní.

3.3. V případě, že se jakýkoliv člen nezúčastní jednání, a to ani prostřednictvím pověřeného zástupce (který zastupuje řádného zástupce spolku či subjektu), nebo v případě, že se jednalo o hlasování prostřednictvím elektronických prostředků a člen nevyužil svého práva hlasovat ve stanovené lhůtě, jeho hlas se nezapočítává do hlasovacího kvora. V případě, že člen nevyužije svého hlasovací práva, nemá nárok následně hlasování zpochybňovat a distancovat se od usnesení EG.

3.4. Není-li stanoven termín pro vyjádření nebo hlasování, je za nejzazší termín pro vyjádření nebo hlasování považován 30. den od rozeslání podkladů.

 

IV. Zasedání:

4.1. Termín a město pravidelného zasedání se určuje vždy na předchozím zasedání, a to včetně pořádajícího člena, který zajišťuje na vlastní náklady prostory pro jednání a jednání vede.

4.2. Pořádající člen je povinen minimálně 14 kalendářních dní před jednáním sdělit ostatním členům přesné místo a čas konání EG.

4.3. Pořádající člen je povinen připravit prezenční listinu a z jednání vyhotovit nejpozději do 14 dní od jednání návrh zápisu, ke kterému se mohou zástupci vyjádřit a následně zápis schválit.

4.4. Vznikne-li urgentní důvod, může být svolána mimořádná schůze. Mimořádná schůze je svolána, vysloví-li se pro její svolání minimálně 50% členů.

4.5. Pořádající člen po jednání připraví na základě podkladů od jednotlivých zpravodajů do 30 dní od jednání návrh tiskové zprávy pro mediální partnery, který je po odsouhlasení členy předán ke zveřejnění.

 

V. Body jednání (témata jednání):

5.1. EG zpracovává najednou maximálně 5 bodů (témat) jednání.

5.2. Nový bod jednání je zařazen až po vyřešení nebo vyřazení jednoho z 5 již stanovených bodů.

5.3. Každý bod má určenu jednu osobu, která bod centrálně zpracovává – „zpravodaje“, tj. osobu vedoucí jednání k danému bodu, která veškeré podklady k bodu zpracovává a předává dalším členům.

5.4. Závěrem ke každému bodu je „Usnesení“. Pro jeho přijetí platí obecná ustanovení o hlasování. V případě hlasování o usnesení k danému bodu je možné hlasovat „pro s výhradou“ (u každého přijatého usnesení se poznamenává, kdo je pro bez výhrad, resp. kdo je pro s drobnými výhradami – výhrady se zaznamenávají do přílohy usnesení).

5.5. Po každém jednání zašle zpravodaj návrh krátké textové informace k danému bodu pořádajícímu členovi, který tuto informaci začlení do zprávy pro mediální partnery. Zpravodaj je povinen zaslat tuto zprávu nejpozději do 14 dní od jednání.

5.6. Zpravodaj je v rámci řízení svého bodu oprávněn jednat s dalšími organizacemi (obzvláště subjekty státní správy) tak, aby již v průběhu zpracování bodu byly známé názory dotčených organizací.

5.7. Každý člen EG má právo pro daný bod stanovit osobu (odborníka) nad rámec dvou stálých zástupců, který bude se zpravodajem v rámci daného bodu komunikovat za daného člena EG. Tato osoba se v případě potřeby může účastnit zasedání EG v rozsahu daného bodu.

 

VI. Mediální partneři EG a hosté:

6.1. Žadatel o statut mediálního partnera EG podá písemnou žádost podepsanou oprávněnou osobou, ve které budou uvedeny kontaktní údaje a jméno osoby, která bude mediálního partnera u EG zastupovat.

6.2. Mediální partner má právo účastnit se jednání EG (max. 2 osoby), má v rámci jednání právo vznášet dotazy a připomínky. Mediální partner nemá hlasovací právo.

6.3. EG se zavazuje mediálním partnerů zasílat informace a tiskové zprávy, které mají mediální partneři právo zveřejňovat.

6.4. Jednání EG se mohou účastnit i pozvaní hosté, kteří mají právo v rámci jednání vznášet dotazy a připomínky. Host nemá hlasovací právo.

 

VII. Zakládající členové, mediální partneři:

7.1. Zakládajícími členy EG jsou:

    • Elektrotechnický svaz český, z.s.  (Radek Roušar a Jaroslav Ďoubalík)
    • Elektrotechnický cech Plzeňského regionu (Alexandr Horský a Václav Černý)
    • Unie soudních znalců, o.s. (Jiří Kutáč a Jan Franěk)
    • L.P.ELEKTRO s.r.o. (Lenka Parýzková a Jiří Horák)
    • Elektrotechnický cech Havlíčkův Brod – (Pavel Kamarád)

7.2. Zakládajícím mediálním partnerem je:

    • Elektrika.info s.r.o. (Miroslav Minařík)

7.3. Hostem prvního (ustavujícího) zasedání EG byl:

    • za HK ČR – Roman Pommer (viceprezident HK ČR)